Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Oferty Pracy i aktywizacja osób bezrobotnych

 

Oferty pracy z dnia 08.08.2017r.

KRAJOWE OFERTY PRACY -  OTWARTE

KRAJOWE OFERTY PRACY - ZAMKNIĘTE

OFERTY STAŻU

ZAGRANICZNE OFERTY PRACY Z SIECI EURES

 


Serwisy z ofertami pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.

 
 
 
2017-06-28

P.O. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Wagańcu.

Stanowisko pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Głównego Księgowego

 Ogłoszenie

 Rozstrzygnięcie konkursu

 
 
2017-04-27

P.O. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Wagańcu.

Stanowisko pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Głównego Księgowego

 Ogłoszenie 

 
 
2017-04-03

P.O. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Wagańcu.

Stanowisko pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Głównego Księgowego

Załącznik
 
 
 
2017-03-13

Wójt Gminy Waganiec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wagańcu.

Stanowisko pracy: Podinspektor do spraw gospodarki odpadami.

Załącznik

Zarządzenie nr 28.2017

Informacja o wynikiach naboru

2017-01-03

Wójt Gminy Waganiec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wagańcu.

Stanowisko pracy: referent do spraw obsługi kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Załącznik
 
 
2016-12-16

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE ”PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I PROMOCJI W STOWARZYSZENIU ”PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

Ogłoszenie
 
 
2016-12-07

Wójt Gminy Waganiec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wagańcu.

Stanowisko pracy: Informatyk

Załącznik

Informacja o wynikiach naboru

 

2016-03-01

KO.110.1.2016

 

p.o. Kierownika               

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2014 r.  poz. 1202 z późn. zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                 

87 731 Waganiec                                                                                                                                    

ul. Dworcowa 7                                                                                                                                                

tel. (54) 283 09 45                                                                                                                                         

e-mail: waganiec@interia.pl   

I. Przedmiot naboru:                                                                                                                                                                                                                             

1. Stanowisko: referent                                                                                                                                     

2. Liczba stanowisk: 1                                                                                                                                                          

3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu.                                                                                                                                          

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny na 3 m-ce począwszy od  01.04.2016 r. do 30.06.2016 r., po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas określony - pełen etat.                                         

5. Tygodniowy wymiar czasu pracy: 40 godzin.

 

II. Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie  wyższe- kierunek administracja (magister lub licencjat lub ostatni rok nauki na licencjacie ).                                                                                                                                                      

2. Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w administracji samorządowej lub  w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (dopuszcza się staż pracowniczy organizowany przez PUP).                                                                                                                                                                

3. Znajomość procedur stosowanych w administracji samorządowej.                                                                                                                                                                                                                

4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci- Program Rodzina 500 plus, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych i kodeksu postępowania administracyjnego.                                                                                                 

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.      

6. Obywatelstwo polskie.

 

III. Wymagania dodatkowe:                                                                                                                        

1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows Excel.                                                                                                                                    

2. Wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych.

3. Umiejętność organizacji pracy.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Wysoki poziom  zaangażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku GOPS.

6. Wysokie poczucie odpowiedzialności.

7. Wysoki poziom zaangażowania się w rozwiązywanie problemów oraz umiejętności obsługi klienta.

8. Sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania.

9. Komunikatywność.                                                                                                                              

10. Prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent:                                                                                     

1. Przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków w formie papierowej i elektronicznej dotyczących świadczeń z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program Rodzina 500 plus.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją ustawy.

3. Wprowadzanie danych do programu Świadczenia Wychowawcze.

4. Sporządzanie decyzji.                                                                                                                                  

5. Sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów świadczeń.                                                                  

6. Sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją świadczeń.                                                      

7. Inne prace zlecone przez kierownika jednostki.                                                    

V. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) podpisany własnoręcznie.

2. List motywacyjny.

3. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów) lub zaświadczenie z Uczelni, że jest się studentem ostatniego roku licencjatu.                                                  

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji samorządowej lub w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego lub zaświadczenie o odbyciu stażu pracowniczego organizowanego przez PUP.

5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie).

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.                

8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ).


VII. Informacje o warunkach pracy:

1. Praca biurowa na miejscu w siedzibie GOPS.


VIII. Składanie ofert:

1. Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-731 Waganiec ul. Dworcowa 7 w terminie do: 14 marca 2015 r. do godz. 12:00, decyduje data wpływu do GOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wagańcu”.                                                                                                                                                      

2. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

3. Oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane merytorycznie.

4. Do konkursu powinni przystąpić kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, o których mowa w pkt II.

5. P. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu zastrzega sobie prawo doodwołania naboru bez podania przyczyny.

6. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Wyniki naboru na stanowisko referenta zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Wagańcu i na tablicy ogłoszeń  GOPS w Wagańcu.

Gmina Waganiec
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 54 283 00 44, email: ug.waganiec@wlo.pl, http://www.waganiec.pl
NIP: 891-12-90-314, Regon: 910002701
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@     |     zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x